جذب اسپانسر :
 

موقعیت

اندازه

مبلغ (ريال)

جلد داخلی اول

تمام صفحه

000,000,40

نیم صفحه

000,000,20

صفحه اول

تمام صفحه

000,000,30

نیم صفحه

000,000,18

صفحه های میانی

تمام صفحه

000,000,25

نیم صفحه

000,000,15

جلد داخلی انتهایی

تمام صفحه

000,000,28

نیم صفحه

000,000,17

جلد پشت

تمام صفحه

000,000,45

نیم صفحه

000,000,25